இறக்கத்தான் பிறந்தோம்
அதுவரை
இரக்கத்தோடு இருப்போம்

Learn More

உனக்காக வாழ்கிறேன்
என்று சொல்வதை விட
உன்னால் வாழ்கிறேன்
என ஒருவரை சொல்ல வை

Learn More

கருவுற்றால் ஒரு குழந்தைக்கு தாய்
கருணையுற்றால் ஆயிரம் குழந்தைக்கு தாய்

Learn More
Annai therasa Trust

Dr. S VIJAYABANU

Welcome to Saint Annai Therasa Manitha Neya Arakattalai

ST. ANNAI THERASA MANITHA NEYA ARAKKATTALAI was formed in the year 2017 by a few committed social-minded persons in order to serve the community in developmental processes on all walks of life. We response on empowerment of women and other welfare scheme focusing on self-improvement and self-income generation, and the organization follows a democratic decision-making process. The objective of the organization is to visualize a society wherein the women shall find equal power and lead a life with contentment and with dignity.

Our support provides the rural and tribal women enjoy very less privileges and subject to diverse problems. Especially, there are hardly few to think about the needs of the women and to gain equal opportunities to lead a pleasant life.

Our organization is also the platform for Transgender development, Child development, Handicapped people development, Environment improves and social welfare schemes for community development.

Our Mission

“Promote education for girls' children and women's development on their own”

Our Vision

- "Promoting a socio-economic status of women and provide supporting rights"

Join the community to help
the poor

Learn More
Our approach

Development of women
Women's livelihood

We’re Helping Today. Helping Tommorow

Our main approach to the development of women's livelihood hood and their dignity, and working toward on the discrimination and improve social justice. We believe in integrity, transparency and provide support to people who seek. We programmed to improve and focusing on better live with equal opportunities. We are working towards on the underlying poverty of women, child, handicapper and transgender and ensuring the life of dignity for all.

  • No one has become poor by Giving

  • It's Not how much we give but how much we love we put into giving

  • If you light a Lamp for somebody, it will also brighten your path

Annai therasa Trust

Help them whenever they are in need

Become a Volunteer

Read More

Quick Fundraising

Read More

Start Donating

Read More